Knowledge of Christianity and principlespic

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และหลักธรรม

January 17, 2019 admin 0

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายิว  โดยยิวมีโมเสสเป็นศาสดาและเป็นผู้รับ แผ่นศิลาพระโอวาท หรือ แผ่นศิลาพระบัญญัติ 2 แผ่นบนภูเขาซีนาย จากพระเจ้า (พระยาห์เวห์) โดยบัญญัติถึงหลักธรรมคำสอนที่จารึกโดยลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง ในบัญญัตินั้นมีคำสอนหลักเลยคือศาสนิกชนต้องมีความศรัทธาในพระเยซูสูงสุดในชีวิต ตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ ดังปรากฏในหลักบัญญัติ 10 ประการ หลักธรรมในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้ ศาสนาคริสต์มีหลักธรรมบัญญัติไว้ 10 ประการ และหลักตรีเอกานุพาพ คำสอนของพระเยซูบางส่วน ไว้ดังนี้ ห้ามมีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากตัวเรา คือ พระยาห์เวห์ […]