ศาสนาคริสต์กับประวัติศาสตร์ที่ควรรู้

Christianity and history should knowneww

Christianity and Christianity and history should knowhistory should know

ศาสนาคริสต์มีถิ่นกำเนิดจากดินแดนเขตปาเลสไตน์ ในทวีปเอเชีย แต่เจริญรุ่งเรืองในทวีปยุโรปส่วนอื่นๆ  ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์แต่เดิมสืบทอดมาจากศาสนายิว แต่ได้รับการต่อต้านจากศาสนายิวในช่วงยุคการเผยแผ่ศาสนา ทว่าด้วยจิตใจอันแน่วแน่มีความความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้า ทำให้ศาสนาคริสต์อยู่รอดท่ามกลางสังคมอันเลวร้าย และขยายกว้างไปทั่วโลกกว่า 2 พันปี

ประวัติศาสตร์น่าสนใจของศาสนาคริสต์

ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์นั้นมีความสัมพันธ์กับศาสนายิวเรียกว่าใกล้ชิด ตั้งแต่ยุคก่อนกำเนิดศาสนาคริสต์ ชนชาติยิวที่เดินทางเร่รอนในดินแดนทุกข์ยาก ถูกกดขี่จากชาติมหาอำนาจอย่างอียิปต์ ให้ชาวยิวเป็นทาส ชาวยิวมีความเชื่อกับคำพยากรณ์ว่าสักวันหนึ่งจะมี “พระเมสสิยาห์” คือบุคคลที่พระเจ้าจะส่งลงมาช่วยเหลือชีวิตให้พ้นทุกข์ นำความสุขที่แท้จริงมาให้ ในดินแดนที่มีแต่น้ำผึ้งและน้ำนม

พระเยซูคริสต์กำเนิดที่แคว้นยูดาห์ ตรงกับปีพุทธศักราช 543 วันที่ 25 ธันวาคม มารดาผู้ให้กำเนิดชื่อแม่ชีมารีอา เชื่อกันว่านางตั้งครรภ์ไม่เหมือนสตรีอื่นเพราะตั้งครรภ์โดยอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูจึงเป็นบุตรของพระเจ้า ส่วนโยเชฟคือชาวยิวเป็นบิดาที่มีสายเลือดสืบมาแต่กษัตริย์ดาวิด

พระเยซูชอบศึกษาใฝ่ธรรมกับนักศาสนา เมื่ออายุ 30 ปี จึงรับบัพดิศมาหรือรับศีลล้างบาปจากยอห์น ซึ่งเป็นนักศาสนาในสมัยนั้น ตามลัทธิของนักบุญโยฮัน ที่แม่น้ำจอร์แดน และได้ปลีกตัวไปประทับในป่าเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาเจริญสมาธิ และนมัสการพระเจ้า จากนั้นพระเยซูได้ออกเทศนาทั่วประเทศเพื่อประกาศ หลักคำสอนอันเป็นหนทางแห่งความรอดพ้นจากบาปไปสู่ชีวิตนิรันดร เป็นการประกาศศาสนาใหม่เรียกว่า “ศาสนาคริสต์” การประกาศศาสนาใหม่นี้ไม่ใช่การล้มล้างศาสนายูดาย แต่เป็นการปฏิรูปศาสนาให้สมบูรณ์กว่าเดิม โดยเน้นความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

การประกาศศาสนาเริ่มที่คำสอนด้านศาสนายิวเป็นหลักปฏิบัติ ส่งสาวกออกไปเผยแผ่คำสอนจนได้รับความนิยมจากชาวยิว พร้อมเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ ผู้ที่จะมาปลดปล่อยความทุกข์ ต่อมานักบวชชาวยิวกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับพระเยซู ได้ปฏิวัติ และสร้างคำสอนใหม่ใส่ร้ายพระองค์ว่าเป็นกบฏ จึงถูกทหารโรมันจับตรึงไม้กางเขนจนถึงแก่ชีวิต เมื่ออายุ 33 ปี ใช้เวลาเผยแผ่ศาสนาเพียง 3 ปีเท่านั้น

ชาวคริสต์เชื่อว่าหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ไป 3 วันแล้วได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา โดยปรากฏแก่เหล่าสาวก 11 คน ตั้งแต่นั้นมาเหล่าสาวก 11 คน รวมถึงมัทธีอัสเข้ามารวมเป็น 12 คน ได้ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาคริสต์ทำให้ศาสนาเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ตั้งกรุงโรมเป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ให้เป็นศาสนจักร