ประเทศไทยเปิดให้ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่อย่างอิสระ

Christianitypic

Christianity

‘ศาสนาคริสต์’ เป็นศาสนาที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย จนกระทั่งได้ไปเผยแพร่อย่างในโลกตะวันตก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประวัติความเป็นมาของศาสนาสืบทอดมาจากศาสนาของชาวยิว หากแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ศาสนาคริสต์กลับได้รับการต่อต้านจากศาสนายิว นั่นก็คือ สมัยที่พระเยซูทรงเสด็จสั่งสอนประชาชนนั่นเอง แต่ศาสนาคริสต์ยังคงเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่น จึงทำให้ศาสนาของพวกเขาแพร่สู่สังคมชาวตะวันตกได้ในที่สุด

ประเทศไทย กับ ศาสนาคริสต์

ความเจริญของศาสนาคริสต์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ศาสนาคริสต์ถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆ ที่นักล่าอาณานิคมเหล่านี้เดินทางไปถึง ม่าจะเป็นทวีปยุโรป , แอฟริกา , อเมริกา , เอเชีย และออสเตรเลีย แน่นอนว่าในประเทศไทยของเราด้วย ซึ่งในยุคนั้นได้มีนักสอนศาสนาชาวโปรตุเกสและสเปนเข้ามาเผยแพร่ ทำให้มีชายไทยนับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกาย Roman Catholic ในเมืองไทย

ศาสนาคริสนิยาย Roman Catholic ได้เข้ามาในยุคจักรวรรดินิยมสมัยแห่งการล่าเมืองขึ้น หากแต่การที่ชาติมหาอำนาจจะรุกรานประเทศไทยด้วยกำลังนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากประเทศไทยในสมัยนั้นมีกองทหารที่เข้มแข็ง และพระมหากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถมาก จึงทำให้ประเทศไทยพ้นสามารถรอดพ้นจากความเป็นอาณานิคมได้

โดยชนชาติล่าอาณานิคมในรุ่นแรกๆ ที่เดินทางเข้ามา คือ โปรตุเกส , สเปน และเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะพวกโปรตุเกสและสเปน ได้นำเอาคริสตศาสนา Roman Catholic เข้ามาเผยแพร่ด้วย ถึงแม้ประเทศไทย จะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นก็จริง หากแต่ต้องให้อิสระแก่ชาวตะวันตกในการเผยแพร่ศาสนา เพราะจะมีส่วนช่วยห้ความรุนแรงทางการเมืองลดลงได้

ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปี ค.ศ. 1584 นิกายแรกที่เข้ามาเผยแพร่ คือ Roman Catholic บาทหลวงส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกส ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จรพระนารายณ์มหาราช ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์อันดีงามกับประเทศฝรั่งเศส ทำให้พวกบาทหลวงได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนา จนได้มีโอกาสตั้งโรงเรียนสำหรับสามเณรขึ้นเพื่อสร้างนักบวชที่เป็นชาวพื้นเมือง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคริสต์อีกด้วย

ต่อมาเมื่อเปลี่ยนยุคสมัยเข้าสู่ราชวงศ์จักรีแล้ว ชาวคริสต์ก็ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตา มีใจกว้าง ให้อิสระในการนับถือศาสนาแก่ประชาชน ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดโรงเรียนอัสสัมชัญขึ้นในปี ค.ศ.1877 และ ต่อมาก็มีโรงเรียนคริสต์เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ , โรงเรียนพยาบาลเซนต์หลุยส์ , โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์ ตามมา

ข้อมูล https://www.orthodox.or.th/index.php?content=history&lang=th