ความแตกต่างระหว่างคาทอลิก กับ โปรเตสแตนต์ คืออะไร

Catholics with Protestants picturenew

เมื่อพูดถึงศาสนาคริสต์หลายๆคนที่เคยดูภาพยนตร์ฝรั่งกันมาบ้าง คงจะเคยเห็นผ่านๆตา เวลาที่ตัวละครต่างๆพูดถึงศาสนาของตัวเองเช่น ฉันเป็นคาทอลิก หรือฉันเป็นโปรเตสแตนต์ ซึ่งทั้ง 2 นิกายนี้ก็ต่างอยู่ในศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน แต่ความต่างอยู่ที่ตรงไหน ?

Marypic

นับถือพระแม่มารี และนักบุญ

  • นิกายโรมันคาทอลิก นับถือทั้งพระเยซู และพระแม่มารี เนื่องจากพระแม่มารีเป็นหญิงพรหมจรรย์ อีกทั้งยังเป็นมารดาของพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีการยกย่อง นักบุญของศาสนาทั้งชาย หญิง รวมทั้งบุคคลที่ดำเนินชีวิตตามพระเยซูแบบเคร่งครัด
  • นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งให้ความสำคัญพระเยซูอย่างสูงสุด แต่พระแม่มารีกับนักบุญ ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่

คัมภีร์

  • พระคริสตธรรมภาคพันธสัญญาเดิม ในนิกายโรมันคาทอลิก มี 46 เล่ม
  • พระคริสตธรรมภาคพันธสัญญาเดิม ในนิกายโปรเตสแตนต์ มี 39 เล่ม

ประมุข

นิกายโรมันคาทอลิก มีการตั้งพระสันตะปาปา ให้เป็นประมุขสูงสุดของศาสนา โดยมีศูนย์รวมอำนาจอยู่ ณ  สำนักVatican ในนครรัฐ Vatican  แห่งกรุงโรม โดยความเป็นมาของตำแหน่ง พระสันตะปาปา ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวก 12 องค์ ถือว่า นักบุญ Peter  เป็นประมุของค์แรก จนสืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน

ความรอด

นิกายโรมันคาทอลิก มีความเชื่อว่าสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ความศรัทธาเพียงอย่างเดียว แต่มีการกระทำเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ถ้าผู้ล่วงลับเป็นคนดีก็สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ แต่ถ้าผู้ล่วงลับยังมีบาปอยู่ จะได้ไปอยู่ ณ แดนชำระ ก่อนทั้งนี้เพื่อให้ได้ไปทำความดีหรือสารภาพบาปก่อนถึงได้ไปสวรรค์

นิกายโปรเตสแตนต์ มีความเชื่อว่าพระโลหิตของพระผู้เป็นเจ้า ได้ล้างบาปทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้นความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำแต่อย่างใด แปลว่าโปรเตสแตนต์ไม่เชื่อเรื่องแดนชำระ

คำเรียกคริสต์ศาสนิกชน ในประเทศไทย

ในภาษาอังกฤษนั้น เขาจะเรียกคริสต์ศาสนาทุกนิกายเหมือนๆ นั่นก็คือ Christian โดยมีความมายคือ คริสต์ศาสนิกชน แต่สำหรับประเทศไทยในสมัยก่อน จะเรียกผู้นับถือโรมันคาทอลิกว่า คริสตัง และเรียกผู้นับถือโปรเตสแตนต์ว่า คริสเตียน เหตุผลมาจากนิกายโรมันคาทอลิก เริ่มทำการเข้ามาเผยแพร่ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมาจากบาทหลวงชาวโปรตุเกส และในภาษาโปรตุเกสสำเนียงจะออกมาเป็นคำว่า คริสตัง คนไทยในสมัยนั้น จึงติดปากเรียกผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิกว่า คริสตัง ต่อมาสำหรับนิกายโปรเตสแตนต์ ที่ได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาทีหลัง หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยเดียวกับหมอบรัดเลย์ ชาวอเมริกัน โดยหมอเรียกตัวเองว่า “คริสเตียน” ตามแบบสไตล์ภาษาอังกฤษนั่นเอง

วันสำคัญทางศาสนา

นิกายโรมันคาทอลิก มีวันสำหรับเฉลิมฉลองมากกว่านิกายอื่น รวมทั้งถูกบันทึกไว้ในปฏิทินโรมันคาทอลิกอย่างชัดเจน