ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และหลักธรรม

Knowledge of Christianity and principlespic

Knowledge of Christianity and principles

ศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายิว  โดยยิวมีโมเสสเป็นศาสดาและเป็นผู้รับ แผ่นศิลาพระโอวาท หรือ แผ่นศิลาพระบัญญัติ 2 แผ่นบนภูเขาซีนาย จากพระเจ้า (พระยาห์เวห์) โดยบัญญัติถึงหลักธรรมคำสอนที่จารึกโดยลายพระหัตถ์ของพระเจ้าเอง ในบัญญัตินั้นมีคำสอนหลักเลยคือศาสนิกชนต้องมีความศรัทธาในพระเยซูสูงสุดในชีวิต ตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ ดังปรากฏในหลักบัญญัติ 10 ประการ

หลักธรรมในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้

ศาสนาคริสต์มีหลักธรรมบัญญัติไว้ 10 ประการ และหลักตรีเอกานุพาพ คำสอนของพระเยซูบางส่วน ไว้ดังนี้

 • ห้ามมีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากตัวเรา คือ พระยาห์เวห์
 • ห้ามทำรูปเคารพกับห้ามเคารพรูปใดๆ ทั้งสิ้น และอย่าเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่จำเป็น
 • จงถือวันสะบาโต (วันเข้าโบสถ์) ซึ่งถือว่าเป็นวันของพระเจ้าให้เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 • จงรักและให้เกียรติบิดามารดาผู้ให้กำเนิด
 • ห้ามฆ่าคน ห้ามทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 • ห้ามล่วงประเวณีผู้อื่น
 • ห้ามลักทรัพย์ขโมยของ
 • ห้ามใส่ร้าย หรือนินทากล่าวเท็จใส่ผู้อื่น
 • ห้ามโลภในของผู้อื่นมาเป็นของตน

หลักตรีเอกานุภาพ

หลักธรรมนี้คือการสอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวก็คือพระยะโฮวา หรือ อีกชื่อเรียกว่า พระยาเวห์ แต่พระเจ้าได้แบ่งออกเป็น 3 สภาวะได้แก่

 • พระบิดา เป็นผู้สร้างโลก ผู้สร้างทุกสิ่งให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ พระองค์มีความเป็นนิรันดร์
 • พระบุตร หรือ พระเยซู ผู้ถูกส่งให้ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าให้แก่ผู้คน
 • พระจิต คือ พระเจ้าผู้ทรงสถิตย์อยู่ภายในจิตใจของชาวคริสต์ทุกคน ซึ่งคอยเตือนสติให้กระทำแต่ความดีไม่ทำความชั่ว

หลักความรัก

ศาสนาคริสต์เน้นคำสอนเรื่องความรัก กล่าวคือ สอนให้มีความเมตตากรุณา ให้อภัยต่อกัน ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข หลักคำสอนเรื่องความรักในศาสนาคริสต์มี 2 ระดับ คือ

 1. ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เป็นความเคารพรักต่อพระเจ้า เสมือนบิดากับบุตร
 2. ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การให้ความเมตตา เสียสละให้อภัยต่อคนทั้งโลก แม้กระทั่งสอนให้รักศัตรู

หัวใจสำคัญของหลักธรรมศาสนาคริสต์คือสอนว่า การให้ความรักทั้งมวล และคนบนโลก โดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้ากระจายไปให้ทั่วถึงคนรอบข้างซึ่งจะว่าไปแล้วหลักธรรมคำสอนของทุกๆ ศาสนาบนโลกใบนี้ก็คือต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายผู้อื่น สร้างความสุขเพื่อใช้ชีวิตตราบลมหายใจสุดท้ายสืบต่อไป