Header_website_cris

หลักธรรมในศาสนาคริสต์ที่คริสตชนใช้ในการดำเนินชีวิต

สิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาบนโลกใบนี้สั่งสอนเหมือนๆ กันก็คือ สอนให้คนทุกคนเป็นคนดี ไม่เบียดเบียนต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และทำให้ชีวิตมีความสุขและมองโลกแห่งความเป็นจริงให้ออก ทุกๆ ศาสนาเองก็มีหลักคำสอนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าจะถูกบัญญัติออกมาในคำสอนแบบใด ศาสนาคริสต์ถือได้ว่าเป็นศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าหลักธรรมต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงใจให้คนคริสต์ไม่ว่าจะนิกายใดปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบเป็นอย่างดี

หลักความรัก

หลักธรรมสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในศาสนาคริสต์ก็คือหลักแห่งความรัก เพราะพระเยซูเองเคยกล่าวเอาไว้ว่า “จงรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ สุดความคิด รักสุดกำลัง และจงให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์เหมือนกับที่รักตัวเอง” ซึ่งความรักดังกล่าวต้องการสอนว่าให้ทุกคนรักกันไม่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องใดก็ตาม เพราะทุกคนที่เกิดมาถือเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันทั้งสิ้น

หลักบาปกำเนิด

หลักการนี้ถูกสอนให้เชื่อว่าแม้มนุษย์จะสร้างบาปมากแค่ไหนแต่พระเจ้าก็ยังคงให้อภัยอยู่เสมอ โดยเป็นการส่งให้พระเยซูมาเป็นผู้ไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยความที่จิตใจมนุษย์ยังไม่เข้มแข็งพอจึงจำเป็นต้องพึ่งพระผู้เป็นเจ้า

christianity

หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องของคริสเตียน

Christian
 

ไม่ว่าจะศาสนาใดก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดมุ่งเน้นของทุกๆ ศาสนาก็คือต้องการให้คนทุกคนเป็นคนดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักการที่ถูกทำนองคลองธรรม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์กับตัวเองและคนรอบข้าง อย่างไรก็ตามแนวทางการสั่งสอนหรือบทบัญญัติคำสอนของแต่ละศาสนานั้นก็จะมีแนวทางที่แตกต่างกันออกไป คล้ายๆ กับเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนที่นับถือในศาสนานั้นๆ เกิดความเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ศาสนาคริสต์ก็ถือเป็นอีกศาสนาที่คนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้นับถือ ซึ่งแน่นอนว่าแนวทางคำสอนองศาสนาคริสต์นั้นก็มีความมุ่งเน้นอยากให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนๆ กับทุกศาสนาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นหลักคำสอนของศาสนาคริสต์จึงค่อนข้างที่จะมีหลายข้อและหลายประการเพื่อให้ชาวคริสเตียนได้เข้าใจถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและรับรู้ได้ถึงความถูกต้องและการปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ดี โดยหลักคำสอนหนึ่งของคริสเตียนที่ควรพึงปฏิบัติและยึดเป็นหลักการเพื่อให้ตัวเองนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็คือ หลักบทบัญญัติ 10 ประการ

บทบัญญัติ 10 ประการที่คริสเตียนพึงปฏิบัติประกอบไปด้วย

 1. นับถือและสักการะพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว
 2. อย่าเอ่ยถึงหรือออกพระนามของพระเจ้าโดยไม่มีเหตุอันจำเป็น
 3. วันพระเจ้าถือว่าเป็นวันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
 4. ให้ความเคารพและนับถือบิดา-มารดา
 5. อย่าฆ่ามนุษย์
 6. อย่าผิดประเวณีกับผู้อื่น
 7. อย่าลักทรัพย์หรือขโมย
 8. อย่าพูดร้ายหรือนินทาผู้อื่นด้วยความอันเป็นเท็จ
 9. อย่ามีความคิดในทางมิชอบ
 10. อย่ามีความโลภอยู่ในตัวเอง

หลักตรีเอกานุภาพ

หลักธรรมนี้ในศาสนาคริสต์ถูกสอนว่าให้นับถือในพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้น ซึ่งพระเจ้าที่กล่าวมาก็คือพระยะโฮวา หรืออีกชื่อก็ถูกเรียกว่า พระยาเวห์ แต่ทว่าพระเจ้าที่ว่านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 พระบุคคล ได้แก่

 1. พระบิดา – ก็คือพระที่ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลก สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาบนโลกใบนี้ และมีความเป็นนิรันดร
 2. พระบุตร – หรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อของ “พระเยซู” ถูกส่งให้ลงมาเกิดยังโลกเพื่อให้เป็นคนเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าแก่มนุษย์โลก
 3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ – หรือบางครั้งก็เรียกว่า “พระจิต” คือ พระเจ้าที่ถูกเชื่อว่าอยู่ในใจของชาวคริสต์ทุกคน เพื่อที่จะคอยเตือนสติให้ทำแต่ความดีเสมอ